inloggen

(31-03-2018)

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering.

Woensdag 11 april 2018 aanvang 20.30 uur
In de kantine van  'Sporthal de Vijfkamp’
Vijfkamplaan te Eindhoven

De agenda luidt als volgt:

1.   Opening
2.   Notulen Algemene ledenvergadering 2017
3.   Ingekomen stukken
4.   Jaarverslag secretariaat en Technische zaken
5a  Jaarverslag penningmeester
5b Verslag kascommissie
5c   Benoeming Kascommissie
6.   Begroting 2018
7.   Bestuursverkiezing
8.   Jubilea
9.   Bestuursmededelingen
10. Rondvraag                 
11. Sluiting

wij hopen jullie daar te zien.

Ga terug naar het overzicht